Miao Xiaochun

Comments

Pi li

Visual Maze

2002

Gu zheng 2003

Wu Hung

Phantasmagoria
¡¡___Recent photographs by Miao Xiaochun

2004

Wu Hung

Miao Xiaochun¡¯s Last Judgment

2006


Zielinski

Miao Xiaochun : Discovering the New Within the Old

2006

J. Thomson

Miao Xiaochun : Eyewitness to History

2006

Gu Zhenqing

Mirage : Images by Miao Xiaochun

2006

J. Thomson Silent¡¡Witness
2006
Wu Hung Miao Xiaochun and His H2O
2007
J. Thomson Miao Xiaochun: His / Story
2007
W.Guenter Thiel Microcosm
2008
J. Thomson Microcosm
2008

Interviews

Wu Hung

A Conversation with Miao Xiaochun,

2004

Wang Yin 2006

Wu Hung

Re - imagining H2O in Art

2007

Jiang Jiehong

H2O: A Dialogue With Miao Xiaochun

2007
Huang Du Miao Xiaochun: Microcosm ¨C A Modern Allegory 2009